Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Lê Cảnh Nhạc

Niên học: 1969-1976
silh
70-71 lớp 4-10
hàng 5 vị trí 8
silh
71-72 lớp 5-8
hàng 5 vị trí 7
silh
72-73 lớp 6-10
hàng 5 vị trí 3
silh
73-74 lớp 7-10
hàng 6 vị trí 1
+ 74-75 Lop 8
+ 75-76 Lop 9
Hiện nay
Biệt danhNam Canh
Tên hiện nayLe Canh Nhac
E-mailnhacle@hotmail.com
Địa chỉUSA
  Vài dòng
HOC SINH LOP 9 NAM 1976 SAU DO SANG TRUONG CONG GAN CHO BEN THANH, QUAN 1, PHUONG 11. TUNG HOC DAN PIANO TAI TRUONG TABERD TRUOC 1975.
Cập nhật: 25/06/2013