Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Lâm Kỳ Trân

Niên học: 1964-1972
silh
67-68 lớp 8e 4
hàng 5 vị trí 4
silh
70-71 lớp 7-3
hàng 4 vị trí 6
silh
71-72 lớp 8-7
hàng 3 vị trí 3
Hiện nay
Biệt danhKỳ Nhông
Tên hiện nayT-K Lam
E-mailtklam57@yahoo.com
Địa chỉUSA
  Vài dòng
Ba tôi củng là cụu hoc sinh trường Taberd, học trò của Frère Ambroise, khi tôi vô Taberd thì Frere đả không còn dạy nửa mà chỉ cai quảng thực phẩm và vật liệu ở nhà bếp của Pension. Năm 72 tôi đổi trường vì trể tuổi, cho nên tôi không nhớ hết tất cả anh em cùng niên khoá, trừ những anh em có đặc điểm như: Phước tóc quăng, Sơn Mập, Sơn lai, Dương dê, Tùng đờn cò (violon), Quan tài ... hay có liên hệ gia đình, hay có cha mẹ quen nhau như: anh em Sinh, Lực, anh em Nguyển Kim Ca, Nguyển Kim Cang (con của nhà báo Nguyển An Ca bạn Ba tôi) ...cho tôi thêm thời gian để moi trí nhớ sau 40 năm!
Cập nhật: 10/06/2012