Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

La Hoàn Tòng

Niên học: 19-19
silh
70-71 lớp 7-7
hàng 3 vị trí 3
silh
71-72 lớp 8-7
hàng 3 vị trí 2
silh
72-73 lớp 9-3
hàng 2 vị trí 4
silh
73-74 lớp 10-B4
hàng 4 vị trí 10
Hiện nay
E-mailtonlaremi1956@yahoo.com
Địa chỉPlacentia, CA
USA
  Vài dòng
Cập nhật: 20/05/2012