Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Khưu Thế Phương

Niên học: 19-19
silh
70-71 lớp 4-2
hàng 1 vị trí 1
silh
71-72 lớp 5-11
hàng 3 vị trí 2
silh
72-73 lớp 6-9
hàng 4 vị trí 3
silh
73-74 lớp 7-9
hàng 3 vị trí 4
+ 74-75 9P4
+ 75-76 Cô Giang, Bùi Thị Xuân
Hiện nay
E-mailkhuuphuong@gmail.com
Địa chỉOrange County, CA
USA
  Vài dòng
Cập nhật: 10/06/2012