Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Hoàng Huy Hoàng

Niên học: 1970-1976
silh
70-71 lớp 2-12
hàng 4 vị trí 3
silh
71-72 lớp 3-2
hàng 5 vị trí 1
silh
72-73 lớp 4-11
hàng 3 vị trí 7
silh
73-74 lớp 5-1
hàng 6 vị trí 7
Hiện nay
E-mailhhhoang1@hotmail.com
Công việcHoa vien Kien Truc
Địa chỉBruxelles
Belgique
  Vài dòng
Cập nhật: 27/04/2013