Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Hồ Tấn Phú Quốc

Niên học: 1968-1976
silh
68-69 lớp tu 11
hàng 1 vị trí 9
70-71
70-71 lớp 3-2
hàng 2 vị trí 9
71-72
71-72 lớp 4-10
hàng 1 vị trí 13
silh
72-73 lớp 5-11
hàng 1 vị trí 1
73-74
73-74 lớp 6-3
hàng 6 vị trí 10
Hiện nay
Tên hiện nayPhuQuoc Tan Ho
E-mailhotanphuquoc@yahoo.com
Địa chỉUSA/Việt Nam
  Vài dòng
Cập nhật: 10/06/2012