Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Dương Thiệu Hùng

Niên học: 1966-1975
70-71
70-71 lớp 5-1
hàng 1 vị trí 4
71-72
71-72 lớp 6-3
hàng 1 vị trí 7
72-73
72-73 lớp 7-4
hàng 1 vị trí 3
73-74
73-74 lớp 8-9
hàng 1 vị trí 5
+ 74-75 taberd lop 9/?
+ 75-76 vo truong toan
Hiện nay
Biệt danhHung
E-mailduong.hung@aliceadsl.fr
Địa chỉErmont
France
  Vài dòng
Cập nhật: 23/10/2010