Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Đặng Ngọc Sơn

Niên học: 19-19
silh
70-71 lớp 2-3
hàng 1 vị trí 7
silh
71-72 lớp 3-9
hàng 1 vị trí 3
silh
72-73 lớp 4-12
hàng 2 vị trí 3
silh
73-74 lớp 5-8
hàng 1 vị trí 3
silh
73-74 lớp 7-1
hàng 3 vị trí 9
Hiện nay
E-mailthanhpho38@yahoo.com
Địa chỉHouston, TX
USA
  Vài dòng
Cập nhật: 10/06/2012