Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Đặng Hồng Nhựt

Niên học: 1972-1975
silh
71-72 lớp 2-3
hàng 4 vị trí 2
silh
72-73 lớp 3-6
hàng 1 vị trí 3
+ 74-75 4/6
+ 75-76 5/7
Hiện nay
Biệt danhNhựt
Tên hiện naySteven Nhut-Hong Dang
E-mailstevendang_au@yahoo.co.uk
Địa chỉAustralia
  Vài dòng
Cập nhật: 30/10/2010