Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Cao Tấn Lộc

Niên học: 1971-1976
silh
71-72 lớp 2-2
hàng 5 vị trí 6
silh
72-73 lớp 3-1
hàng 3 vị trí 3
silh
73-74 lớp 4-1
hàng 2 vị trí 7
+ 74-75 5/5
+ 75-76 6P2
Hiện nay
Biệt danhLouis
Tên hiện nayCao Tan-Loc
E-mailcaotl@laposte.net
Địa chỉCORAL GABLES , FL 33134
USA
  Vài dòng
Loc den dinh cu tai Paris, Phap vao nam 1981, tiep tuc di hoc va ra truong nam 1988 .
1988-1989 Vao quan doi Phap
1989-2009 lam viec cho TOUAX Group - Paris France
02/2010 doi sang Florida, lam cho TOUAX Corporation USA tai Miami
2013 Tro vê Paris
Cập nhật: 30/12/2014