Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Bùi Tuấn Hùng

Niên học: 19-19
silh
68-69 lớp nhi 9
hàng 2 vị trí 4
silh
71-72 lớp 7-8
hàng 2 vị trí 6
silh
72-73 lớp 8-5
hàng 1 vị trí 5
silh
73-74 lớp 9-6
hàng 2 vị trí 10
Hiện nay
Tên hiện naydavis Hung Tuan Bui
E-mailDavisbui@sbcglobal.net
Địa chỉ9421 Larkspur Drive
Westminster, ca 92683
USA
Điện thoại562-277-8345
  Vài dòng
hoc Tu lop ba toi lop chin, chuyen qua Cao Thang, roi qua Usa 1975.
Cập nhật: 01/01/2014