Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Vũ Đình Bách

Niên học: 19-19
silh
70-71 lớp 5-5
hàng 5 vị trí 4
silh
71-72 lớp 6-7
hàng 4 vị trí 4
silh
72-73 lớp 7-7
hàng 4 vị trí 2
Hiện nay
E-mailbach.d.vu@gmail.com
Địa chỉUSA
  Vài dòng
Cập nhật: 28/04/2012