Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Vạn Năng Lộc

Niên học: 1971-1976
silh
67-68 lớp 10e 9
hàng 4 vị trí 5
silh
71-72 lớp 6-9
hàng 1 vị trí 9
silh
72-73 lớp 7-9
hàng 3 vị trí 1
Hiện nay
Biệt danhLOC VAN
Tên hiện nayLOC VAN
E-maillocvan99@gmail.com
Địa chỉCanada
  Vài dòng
Cập nhật: 15/03/2012