Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Trương Tấn Trung

Niên học: 1970-1976
silh
70-71 lớp 2-5
hàng 1 vị trí 8
silh
71-72 lớp 3-3
hàng 1 vị trí 2
silh
72-73 lớp 4-5
hàng 1 vị trí 6
+ 74-75 6/6
+ 75-76 7/6
Hiện nay
E-mailtutramtrieu@gmail.com
Địa chỉUSA
Điện thoạiTrung t. Truong
  Vài dòng
Cập nhật: 01/01/2015