Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Trương Sĩ Tuấn

Niên học: 1968-1976
silh
68-69 lớp tu 3
hàng 5 vị trí 6
silh
70-71 lớp 3-8
hàng 4 vị trí 10
silh
71-72 lớp 4-6
hàng 4 vị trí 6
silh
72-73 lớp 5-4
hàng 2 vị trí 1
silh
73-74 lớp 6-7
hàng 5 vị trí 10
Hiện nay
E-mailsituan.truong@online.de
Địa chỉGermany
  Vài dòng
Cập nhật: 31/12/2010