Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Trần Xuân Sơn

Niên học: 19-19
silh
71-72 lớp 4-7
hàng 4 vị trí 11
silh
72-73 lớp 5-1
hàng 3 vị trí 9
silh
72-73 lớp 6-12
hàng 4 vị trí 2
silh
73-74 lớp 6-4
hàng 1 vị trí 11
silh
73-74 lớp 7-12
hàng 4 vị trí 11
Hiện nay
E-mailjoetran98@yahoo.com
Địa chỉPortand, OR
USA
  Vài dòng
Cập nhật: 31/12/2010