Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Trần Văn Ánh

Niên học: 19-19
silh
71-72 lớp 8-2
hàng 2 vị trí 12
silh
72-73 lớp 9-1
hàng 2 vị trí 6
silh
73-74 lớp 10-B1
hàng 5 vị trí 3
Hiện nay
Địa chỉSài Gòn
Việt Nam
  Vài dòng
Trần Văn Ánh và các bạn
Sàigòn, Tết Canh Dần 2010 -
reunion/tet_canh_dan/mai_thon_2010_1r.jpg
Trần Văn Ánh, Đỗ Bá Cảnh, Frère Tùng, và Nguyễn Hữu Đức
reunion/tet_canh_dan/mai_thon_2010_2r.jpg
Trần Văn Ánh, Huỳnh Ngọc Lâm, Frère Tùng, và Nguyễn Hữu Đức
reunion/tet_canh_dan/mai_thon_2010_3.jpg
Đỗ Bá Cảnh, Frère Tùng, Trần Văn ÁnhNguyễn Hữu Đức
Các bạn viếng Mai Thôn, mùng 4 Tết
reunion/tet_canh_dan/nghia_trang_mai_thon.jpg
Trần Văn Ánh, Đỗ Bá Cảnh, Nguyễn Hữu Đức và Frère Tùng
Viếng Nghĩa Trang Mai Thôn (nơi an nghỉ các Frère Lasan)
Cập nhật: 28/04/2012