Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Trần Trung Thành

Niên học: 1970-1976
silh
71-72 lớp 6-2
hàng 1 vị trí 7
silh
72-73 lớp 7-3
hàng 1 vị trí 3
silh
73-74 lớp 8-3
hàng 2 vị trí 2
Hiện nay
Tên hiện nayPhillip Trần
E-mailtranphilip1221@yahoo.com
Địa chỉGraden Grove, CA
USA
  Vài dòng
Cập nhật: 13/02/2011