Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Trần Thế Phú

Niên học: 1971-1976
silh
71-72 lớp 6-2
hàng 3 vị trí 1
silh
72-73 lớp 7-2
hàng 3 vị trí 3
silh
73-74 lớp 8-2
hàng 3 vị trí 1
+ 74-75 9 / 2
+ 75-76 10 ca 1
Hiện nay
E-mailthienanhongan@yahoo.com
Địa chỉSài Gòn
Việt Nam
  Vài dòng
Cập nhật: 28/04/2012