Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Trần Ngọc Thắng

Niên học: 1968-1973
silh
70-71 lớp 3-10
hàng 6 vị trí 4
silh
71-72 lớp 4-6
hàng 4 vị trí 1
silh
72-73 lớp 5-5
hàng 3 vị trí 4
silh
73-74 lớp 6-8
hàng 2 vị trí 7
Hiện nay
E-mailthangtran36@yahoo.com
  Vài dòng
Rất mong liên lạc lai các bạn học xưa ở Lasan Taberd trước 75.
Cập nhật: 25/09/2013