Kỷ yếu Kỷ yếu   Update details Cập nhật   Add notes Thêm chi tiết   Help Hướng dẫn

Taberd.org

Thầy Trần Đạo

Niên học: 1973-1976
yearbooks/72-73/staff/1/73-tran_dao.jpg
72-73
yearbooks/73-74/staff/2/tn_74-tran_dao.jpg
73-74
Hiện nay
E-maildao.tran31@yahoo.com
Địa chỉLittle Saigon. CA
USA
  Vài dòng
Như một trò cũ có cảm nhận khi gặp lại thầy sau 36 năm:
"....tôi mừng thầm vì thấy thầy trông rất khoẻ mạnh, lịch lãm và....rất ư đẹp lão..."
Cập nhật: 27/04/2013