Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Trần Cao Sơn

Niên học: 1962-1971
silh
67-68 lớp 7e 8
hàng 2 vị trí 8
silh
68-69 lớp dethat 11
hàng 7 vị trí 3
Hiện nay
E-mailsontran@live.ca
Địa chỉCanada
  Vài dòng
Cập nhật: 15/03/2012