Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Tạ Hoàng Phong

Niên học: 19-19
silh
67-68 lớp nhi C
hàng 2 vị trí 6
silh
68-69 lớp nhat 9
hàng 2 vị trí 1
silh
71-72 lớp 8-2
hàng 1 vị trí 10
silh
72-73 lớp 9-2
hàng 1 vị trí 6
silh
73-74 lớp 10-B2
hàng 4 vị trí 7
Hiện nay
E-mailTX3TENNIS@GMAIL.COM
Địa chỉUSA
  Vài dòng
Cập nhật: 18/07/2014