Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Phùng Bá Hoàng

Niên học: 1969-1976
silh
70-71 lớp 5-5
hàng 5 vị trí 8
silh
71-72 lớp 6-7
hàng 3 vị trí 2
silh
72-73 lớp 7-7
hàng 5 vị trí 1
silh
73-74 lớp 8-4
hàng 5 vị trí 12
+ 74-75 Lớp chín 4
+ 75-76 Lớp mười B7
Hiện nay
E-mailqteoqty@yahoo.com
Địa chỉAustralia
  Vài dòng
Cập nhật: 18/05/2013