Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Phạm Xuân Chữ

Niên học: 19-19
silh
70-71 lớp 5-8
hàng 5 vị trí 11
silh
71-72 lớp 6-10
hàng 5 vị trí 1
silh
72-73 lớp 7-10
hàng 5 vị trí 6
silh
73-74 lớp 8-8
hàng 6 vị trí 3
Hiện nay
E-mailchuxpham@gmail.com
Địa chỉUSA
  Vài dòng
Cập nhật: 13/02/2011