Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Phạm Huy Khôi

Niên học: 19-19
silh
72-73 lớp 6-2
hàng 3 vị trí 5
silh
73-74 lớp 7-2
hàng 3 vị trí 7
Hiện nay
E-mailhuyhakhoa@yahoo.com
Địa chỉSan Jose, CA
USA
  Vài dòng
Cập nhật: 10/06/2012