Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Nguyễn Văn Tài

Niên học: 1972-1975
silh
71-72 lớp 4-5
hàng 4 vị trí 7
silh
72-73 lớp 5-5
hàng 2 vị trí 7
silh
72-73 lớp 7-3
hàng 3 vị trí 3
silh
73-74 lớp 6-8
hàng 4 vị trí 9
silh
73-74 lớp 8-3
hàng 5 vị trí 6
Hiện nay
E-mailtaivnguyen@comcast.net
Địa chỉHouston, TX
USA
  Vài dòng
Cập nhật: 27/04/2013