Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Nguyễn Văn Dũng

Niên học: 19-19
silh
72-73 lớp 6-4
hàng 5 vị trí 4
+ 74-75 Lop 7/4
+ 75-76 Lop 9p5
Hiện nay
Tên hiện nayLong
E-maillongdzung58@yahoo.com
Địa chỉ70 coachwood dr, Morlendinar,Queensland 4214
Australia
  Vài dòng
Cập nhật: 29/12/2014