Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Nguyễn Tôn Phước

Niên học: 1972-1976
silh
71-72 lớp 2-3
hàng 3 vị trí 3
silh
72-73 lớp 3-3
hàng 2 vị trí 5
silh
73-74 lớp 4-5
hàng 2 vị trí 4
+ 65-66 65
Hiện nay
E-maillotonlo@yahoo.fr
Địa chỉOrleans
France
  Vài dòng
Cập nhật: 31/10/2015