Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Nguyễn Tiến Dũng

Niên học: 1970-1975
silh
71-72 lớp 5-9
hàng 5 vị trí 5
silh
71-72 lớp 6-12
hàng 3 vị trí 8
silh
72-73 lớp 7-12
hàng 3 vị trí 5
silh
73-74 lớp 8-6
hàng 2 vị trí 4
silh
73-74 lớp 8-9
hàng 1 vị trí 4
Hiện nay
Tên hiện nayJames Nguyen
E-mailjamesnguyen2844@yahoo.com
Địa chỉOntario, California 91761
USA
  Vài dòng
5-9 (1970-1971)
6-12 (1971-1972)
7-12 (1972-1973)
8-6 (1973-1974)
9-6 (1974-1975)
Cập nhật: 31/12/2010