Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Nguyễn Thới

Niên học: 19-19
silh
71-72 lớp 6-2
hàng 2 vị trí 3
silh
72-73 lớp 7-3
hàng 2 vị trí 3
silh
73-74 lớp 8-3
hàng 4 vị trí 10
+ 74-75 9/6
+ 75-76 10C2, Bùi Thị Xuân
Hiện nay
E-mailfshadow@yahoo.com
Địa chỉMcLean, VA
USA
  Vài dòng
Cập nhật: 10/06/2012