Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Nguyễn Quang Trung

Niên học: 1969-1976
silh
70-71 lớp 4-11
hàng 3 vị trí 6
silh
72-73 lớp 6-11
hàng 5 vị trí 5
silh
73-74 lớp 7-11
hàng 2 vị trí 2
+ 74-75 class 8-4
+ 75-76 class 9-4
Hiện nay
Biệt danhnguyen q trung
Tên hiện nayTrung Quang Nguyen
E-mailtrungkim1008@yahoo.com
Địa chỉUSA
  Vài dòng
Cập nhật: 10/06/2012