Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Nguyễn Quang Thiều

Niên học: 1971-1976
silh
71-72 lớp 2-12
hàng 3 vị trí 11
silh
72-73 lớp 3-12
hàng 1 vị trí 7
silh
73-74 lớp 4-13
hàng 2 vị trí 12
Hiện nay
E-mailtqn99@yahoo.com
Địa chỉUSA/Australia
  Vài dòng
Cập nhật: 26/04/2013