Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Nguyễn Quang Minh

Niên học: 1966-1973
silh
67-68 lớp deluc 5
hàng 5 vị trí 3
silh
68-69 lớp dengu 4
hàng 5 vị trí 5
+ 66-67 De That 1
Hiện nay
Biệt danhMinh cận
Tên hiện nayMinh Nguyen
E-mailnguyenmq2@yahoo.com
Trang webhttp://www.facebook.com/profile.php?id=1322872545#!/?ref=home
Địa chỉUSA
  Vài dòng
Cập nhật: 23/10/2010