Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Nguyễn Phước Hưng

Niên học: 1966-1976
silh
72-73 lớp 3-7
hàng 1 vị trí 8
silh
72-73 lớp 7-10
hàng 1 vị trí 3
silh
73-74 lớp 8-1
hàng 3 vị trí 2
Hiện nay
E-mailNGPH95@YAHOO.FR
Địa chỉFrance
  Vài dòng
  Các chi tiết khác
Người viết Nguyá» n Phước HÆ°ng (NGPH95@YAHOO.FR)
Trước năm 72 tên là Nguyễn Phước Vỉnh.
09/05/2010
Cập nhật: 27/04/2013