Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Nguyễn Ngọc Minh

Niên học: 1971-1975
silh
71-72 lớp 2-12
hàng 3 vị trí 10
Hiện nay
Tên hiện nayNguyen Ngoc Minh
E-mailminh.ng@hotmail.com
Trang webhttps://www.linkedin.com/in/minhng67/
Địa chỉOslo, Norway
Norway
Điện thoại+47 98228460
  Vài dòng
Came to Norway as boat refugee in 1984.
Cập nhật: 28/06/2017