Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Nguyễn Ngọc Bích

Niên học: 1970-1976
silh
67-68 lớp dethat 2
hàng 2 vị trí 10
silh
68-69 lớp deluc 4
hàng 2 vị trí 5
silh
71-72 lớp 6-1
hàng 1 vị trí 14
silh
72-73 lớp 7-1
hàng 1 vị trí 1
silh
73-74 lớp 8-3
hàng 1 vị trí 12
Hiện nay
E-mailngocbich1905@yahoo.com
Địa chỉViệt Nam
  Vài dòng
Cập nhật: 31/12/2010