Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Nguyễn Mạnh Thường

Niên học: 1971-1976
silh
71-72 lớp 2-5
hàng 5 vị trí 8
silh
72-73 lớp 3-4
hàng 4 vị trí 4
silh
73-74 lớp 4-1
hàng 3 vị trí 9
Hiện nay
E-mailthnguyen@sssnet.com
Địa chỉUSA
  Vài dòng
Bo hoc tap cai tao. Di My theo dien HO nam 1990 voi ca gia dinh. Tot nghiep dai hoc nam 1996. Ve VN lap gia dinh nam 1997. Hien dang song tai Ohio, Hoa Ky.
Cập nhật: 05/02/2012