Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Nguyễn Kim Hưng

Niên học: 1963-1975
silh
67-68 lớp 8e 8
hàng 2 vị trí 8
silh
68-69 lớp nhat 4
hàng 2 vị trí 1
silh
73-74 lớp 10-B1
hàng 2 vị trí 5
Hiện nay
E-mailkimhung.nguyen@gmail.com
Địa chỉBrossard , Quebec Canada
Điện thoại514-236-7220 , Skype : kim.hung.nguyen
  Vài dòng
Cập nhật: 24/01/2013