Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Nguyễn Huỳnh Minh Ái

Niên học: 1971-1975
silh
71-72 lớp 6-3
hàng 3 vị trí 12
silh
72-73 lớp 7-4
hàng 3 vị trí 3
silh
73-74 lớp 8-4
hàng 3 vị trí 8
Hiện nay
E-mailnguyenhma@yahoo.com
Địa chỉUSA
  Vài dòng
Cập nhật: 10/06/2012