Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Nguyễn Đình Phú

Niên học: 1966-1975
70-71
70-71 lớp 6-2
hàng 2 vị trí 2
71-72
71-72 lớp 7-2
hàng 1 vị trí 1
72-73
72-73 lớp 8-1
hàng 1 vị trí 6
73-74
73-74 lớp 9-3
hàng 1 vị trí 1
Hiện nay
E-mailphutaberd6576@gmail.com
Địa chỉ400/38, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 11, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh
Việt Nam
  Vài dòng
Cập nhật: 10/06/2012