Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Ngô Văn Ngọc

Niên học: 1966-1976
silh
67-68 lớp 10e 1
hàng 5 vị trí 8
silh
68-69 lớp ba 6
hàng 4 vị trí 6
+ 66-67 11ème 2
+ 74-75 10B4
+ 75-76 11CP2
Hiện nay
E-mailngoc.ngo.van@gmail.com
Địa chỉViệt Nam
  Vài dòng
Cập nhật: 25/08/2012