Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Ngô Đình Trí

Niên học: 1968-1975
silh
72-73 lớp 6-4
hàng 2 vị trí 6
silh
73-74 lớp 7-4
hàng 1 vị trí 7
Hiện nay
E-mailtri3000@vnparis.net
Địa chỉFrance
  Vài dòng
Học trường Lasan Taberd từ lớp 2 (năm 1968) đến lớp 8 (năm 1974).
Hiện nay cư trú ờ Pháp
Các bạn cũ có thể liên lạc qua hộp thư tri3000@vnparis.net
Cập nhật: 17/01/2017