Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Ngô Chí Bằng

Niên học: 1972-1975
silh
72-73 lớp 6-5
hàng 4 vị trí 5
silh
73-74 lớp 7-5
hàng 4 vị trí 2
Hiện nay
E-mailBangngo@bnaamail.dk
Địa chỉĐan Mạch
  Vài dòng
Cập nhật: 13/02/2011