Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Lý Văn Hoàng Phụng

Niên học: 1965-1975
silh
67-68 lớp 9e 9
hàng 4 vị trí 9
silh
68-69 lớp nhi 2
hàng 3 vị trí 1
+ 65-66 Onzième
+ 66-67 Dixième
+ 74-75 Lớp 10
+ 75-76 Lớp 11
Hiện nay
Biệt danhPhung
Tên hiện nayDaiane
E-mailhryemkm1b@gmail.com
Trang webIt's a relief to find sonemoe who can explain things so well
Công việcIt's a relief to find sonemoe who can explain things so well
Địa chỉIt's a relief to find sonemoe who can explain things so well
France
Điện thoạiIt's a relief to find sonemoe who can explain things so well
  Vài dòng
It's a relief to find sonemoe who can explain things so well
Cập nhật: 21/04/2014