Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Lương Anh Danh

Niên học: 1968-1975
silh
70-71 lớp 3-8
hàng 1 vị trí 8
silh
71-72 lớp 4-8
hàng 1 vị trí 3
silh
72-73 lớp 5-1
hàng 2 vị trí 1
Hiện nay
Biệt danhDanhouni
Tên hiện nayLuong John
E-mailjohn.luong@yahoo.com
Địa chỉP O BOX 260882
Denver, CO 80226
USA
  Vài dòng
Cập nhật: 25/09/2012