Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Lê Thành Trường Giang

Niên học: 1969-1976
silh
70-71 lớp 3-1
hàng 4 vị trí 9
silh
71-72 lớp 4-10
hàng 4 vị trí 7
silh
73-74 lớp 6-2
hàng 1 vị trí 6
+ 74-75 Lop 7-2
+ 75-76 Lop 8A2
Hiện nay
E-mailtinogiangle@yahoo.com
Địa chỉ9101 Buttercup Avenue
, Fountain Valley, CA 92708
USA
  Vài dòng
Lien lac voi Giang voi so phone 714-722-2240
Cập nhật: 10/06/2012