Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Lê Dân Bích Việt

Niên học: 1969-1976
silh
70-71 lớp 3-2
hàng 3 vị trí 2
silh
71-72 lớp 4-10
hàng 1 vị trí 4
silh
72-73 lớp 5-10
hàng 1 vị trí 9
silh
73-74 lớp 6-2
hàng 5 vị trí 3
Hiện nay
E-mailbichviet74@yahoo.com
Địa chỉViệt Nam
  Vài dòng
Cập nhật: 26/04/2013