Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Hồ Thanh Phước

Niên học: 1969-1975
silh
70-71 lớp 3-7
hàng 5 vị trí 3
silh
71-72 lớp 4-6
hàng 4 vị trí 7
silh
72-73 lớp 5-1
hàng 2 vị trí 3
+ 74-75 lop 7-4
Hiện nay
Biệt danhPhil
E-mailptho_1962@yahoo.com
Địa chỉUSA
  Vài dòng
Cập nhật: 26/04/2013