Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Dương Phi Hùng

Niên học: 1971-1975
silh
71-72 lớp 2-5
hàng 1 vị trí 4
silh
72-73 lớp 3-8
hàng 1 vị trí 7
silh
73-74 lớp 4-10
hàng 2 vị trí 2
Hiện nay
E-mailduongphihung@gmail.com
Địa chỉMission Viejo, California
USA
  Vài dòng
Cập nhật: 25/08/2012